Příjem žáků

 • Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo.
 • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická, Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ) a Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou (SŠ).
 • Pro přijetí dítěte do školy je nutný posudek a doporučení z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) nebo speciálně – pedagogického centra (SPC).
 • Podmínkou přijetí je osobní pohovor.

 

Přijímáme děti s

 • poruchami pozornosti (ADD)
 • poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • opožděným či nerovnoměrným vývojem
 • specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.)
 • průměrným a podprůměrným intelektem
 • mentálním postižením (od pásma lehké poruchy až po střední mentální retardaci)
 • poruchami autistického spektra
 • Downovým syndromem
 • lehčím tělesným postižením
 • kombinovanými vadami
 • zdravotním oslabením (epilepsie, dieta, alergie, atd.)

 

Nepřijímáme

 • žáky s těžkým mentálním postižením,
 • vážnějšími smyslovými vadami,
 • s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,
 • s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)
 • s psychiatrickou diagnózou
 • a to z důvodu, že pro veškerá těžší postižení existují speciálně zaměřené vzdělávací instituce, které cílí a specializují se vždy na jednu určitou oblast vzdělávání u těžších typů postižení.

 
Zápis do 1. třídy

1. kolo zápisu –

2. kolo zápisu –

Objednejte se na konkrétní čas na tel. 737 862 606

 
Forma výuky

 • V 1. – 10. ročníku probíhá výchova a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická a Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Počet žáků ve třídě je omezen na maximální počet 12 dětí, umožňuje individuální přístup. Nároky ve výuce jsou individuálně uzpůsobeny, děti pracují podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).
 • Devátý a desátý ročník jsou koncipovány jako závěrečné ročníky základního vzdělávání, ale též jako přemostění pro možný vstup na praktickou školu. Jsou v něm zařazeny bloky praktik. Po dokončení povinné školní docházky postoupí na vyšší stupeň ti žáci, kteří jsou schopni dalšího rozvoje v naukových i praktických rukodělných činnostech.