Příjem žáků

 • Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo.
 • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická, Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (ZŠ) a Střední praktická waldorfská škola s dvouletou přípravou (SŠ).
 • Pro přijetí dítěte do školy je nutný posudek a doporučení z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) nebo speciálně – pedagogického centra (SPC).
 • Podmínkou přijetí je osobní pohovor.

 

Přijímáme děti s

  poruchami pozornosti (ADD)
  poruchami pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
  specifickými poruchami učení (SPU – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, atd.)
  lehkým mentálním postižením
  s lehčími formami poruch autistického spektra
  s vadami řeči v kombinaci s některým výše uvedeným znevýhodněním

 

Nepřijímáme

          žáky se středním a těžkým mentálním postižením,

          vážnějšími smyslovými vadami,

          s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,

          s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)

          s psychiatrickou diagnózou

a to z důvodu, že pro veškerá těžší postižení existují speciálně zaměřené vzdělávací instituce, které cílí a specializují se vždy na jednu určitou oblast vzdělávání u těžších typů postižení.

 
Zápis do 1. třídy

1. kolo zápisu – 2. 4. 2019

2. kolo zápisu – 16. 4. 2019

Objednejte se na konkrétní čas na tel. 737 862 606

Další informace ZDE.

Forma výuky

V 1. – 10. ročníku probíhá výchova a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická a Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Počet žáků ve třídě je omezen na maximální počet 12 dětí, umožňuje individuální přístup. Nároky ve výuce jsou individuálně uzpůsobeny, děti pracují podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

Devátý a desátý ročník jsou koncipovány jako závěrečné ročníky základního vzdělávání, ale též jako přemostění pro možný vstup na praktickou školu. Jsou v něm zařazeny bloky praktik. Po dokončení povinné školní docházky postoupí na vyšší stupeň ti žáci, kteří jsou schopni dalšího rozvoje v naukových i praktických rukodělných činnostech.