Kdo jsme?

Základní škola a střední škola waldorfská je státní škola spadající do sítě speciálního školství, zřizovatelem je Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1. Škola je rovněž členem Mezinárodního svazu waldorfských škol.

Pracujeme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základě principů a metod waldorfské pedagogiky.

Fotografie školy

 

 • Škola má tyto součásti: Základní škola waldorfská a Střední škola praktická – dvouletá.
 • Prostřednictvím rozvoje myšlení, cítění a vůle žáka usilujeme o jeho harmonický vývoj v souladu s aktuálním vývojovým stupněm a konkrétními vzdělávacími potřebami.
 • U žáků podněcujeme zvídavost, zájem o vzdělávání, tvořivost, toleranci, společenskou odpovědnost a důvěru.
 • Respektujeme individuální možnosti a schopnosti každého žáka, individuální tempo, temperament.
 • Naším cílem je probouzet skryté schopnosti žáků a umožnit jim jak skutečný rozvoj individuality, tak i jejich sociální integraci.
 • Cílem je, aby žák v průběhu výuky získal ucelený a nezkreslený pohled na okolní svět.
 • Při práci s žáky využíváme prvků podpůrné pedagogiky a umělecká cvičení jako malování, modelování, práci se dřevem, kreslení forem, hraní na hudební nástroje, Bothmerovu gymnastiku, logopedii, pracovní činnosti (předení, tkaní, šití, práce se včelím voskem, řezbářství, keramika, zahradnické práce).
 • Teoretická i praktická výuka probíhá ve školní budově na Opatově.
 • Od počátku při škole funguje rodičovská organizace – Nadace rodičů JAK, která vlastní a poskytuje dům v Roškopově u Staré Paky pro výjezdy tříd. Nadace dále spolupracuje při organizaci školních akcí a podílí se na rozvoji školy.
 • Součástí školy je ranní a odpolední družina pro žáky 1. – 5. třídy a odpolední školní klub pro žáky 6. – 10. třídy.

Informační video o naší škole

WALDORFSKÁ PEDAGOGIKA

Základ tohoto vzdělávání položil začátkem 20. století rakouský filosof a pedagog Rudolf Steiner. Pro více informací se podívejte ZDE. Hlavní prvky waldorfské pedagogiky jsou:

Výuka v epochách:

 • Výuka hlavních vyučovacích předmětů (český jazyk, matematika, zeměpis, dějepis, přírodopis, fyzika, chemie, biologie,…) vždy probíhá v ranních vyučovacích blocích (2x 45 min) po dobu 2 – 4 týdnů.
 • Žáci se tak mohou lépe soustředit na jedno téma po delší dobu a více ho prožít a zpracovat.
 • Ostatní předměty (anglický jazyk, hudební výchova, pracovní činnosti, eurytmie, tělesná výchova, výtvarná výchova,…) se vyučují v obvyklých 45 minutových vyučovacích hodinách.
 • Do týdenního rozvrhu jsou zařazeny doplňkové hodiny vztahující se k hlavním vyučovacím tématům (epoše).

Rytmus:

 • Epochy, jsou členěny na tři části: rytmickou (hra na hudební nástroj, zpěv, rytmizace, pohyb, říkanky, říkadla, motorická cvičení, atd.), hlavní (učební látka) a vyprávěcí (tematické vyprávění nebo čtení na závěr epochy).
 • Rytmus provází waldorfské vyučování denně po celý rok, včetně svátků a slavností. Pomáhá dětem přirozeně prožívat okolní svět.

Třídní učitel:

 • Roli waldorfského třídního učitele považujeme za velmi důležitou, proto pokud je to možné, doprovází své žáky od 1. do 9. třídy.

Slovní hodnocení:

 • Práce, snaha a chování dětí není motivováno známkami – vysvědčení má podobu slovního hodnocení.

HISTORIE ŠKOLY

 • Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1990/1991 jako experiment pod hlavičkou Zvláštní školy v Josefské ulici v Praze 1.
 • Prvotní impuls k založení školy dala PaedDr. Jana Vášová.
 • Vyučovat se začalo ve 2. a 3. ročníku, do těchto tříd byli žáci přiděleni vedením Zvláštní školy.
 • V červnu roku 1991 se podařilo dosáhnout právní subjektivity, škola se osamostatnila a po udělení mezinárodního statutu Waldorfská začala užívat vlastní název Svobodná speciální škola Jana Amose Komenského.
 • Ve školním roce 1991/1992 již probíhala výuka v 1. – 4. ročníku. Každý následující rok pak byla vždy otevřena nová první třída. V roce 2000 dosáhla škola plného počtu ročníků.
 • Během své existence musela škola několikrát změnit působiště, v současné době sídlí v ulici Křejpského v Praze 4 na Opatově.
 • Z důvodu legislativních změn používá škola název Základní škola a střední škola waldorfská od roku 2004.
 • Ve školním roce 2011/2012 škola oslavila 21. výročí svého působení.
 • V září 2021 škola oslavila 30. výročí svého působení.
„Jen v otevřeném prostoru může každý najít svou vlastní cestu.“
Daniel Wirz

Povinně zveřejňované údaje