Příjem žáků

Zápis do 1. třídy 

5. 4., 7. 4. a 19. 4. 2022

Informace k zápisu zde.

Žádost o přijetí: žádost zápis 2021-2022

Žádost o odklad PŠD

 

  • Škola pracuje jako desetiletá základní škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo.
  • Vyučujeme podle vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická, Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Pro přijetí dítěte do školy je nutný posudek a doporučení z pedagogicko – psychologické poradny (PPP) nebo speciálně – pedagogického centra (SPC).
  • Podmínkou přijetí je osobní pohovor.

 

Přijímáme děti 

     se závažnými specifickými poruchami učení (SPU) 

     s poruchou pozornosti (ADD) 

     s poruchami pozornosti a hyperaktivita (ADHD) 

     s kombinací výše uvedených postižení s vadami řeči 

     s kombinací výše uvedených postižení a s poruchami autistického spektra

     s jiným druhem postižení

 

Nepřijímáme

          žáky se středním a těžkým mentálním postižením,

          vážnějšími smyslovými vadami,

          s těžším fyzickým postižením vyžadujícím bezbariérový přístup,

          s hlubší poruchou chování (ztráta respektu k autoritě a řádu, agresivní projevy)

          s psychiatrickou diagnózou

a to z důvodu, že pro veškerá těžší postižení existují speciálně zaměřené vzdělávací instituce, které cílí a specializují se vždy na jednu určitou oblast vzdělávání u těžších typů postižení.

 

Forma výuky

V 1. – 10. ročníku probíhá výchova a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu Waldorfská škola praktická a Waldorfská škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Počet žáků ve třídě je omezen na maximální počet 12 dětí, umožňuje individuální přístup. Nároky ve výuce jsou individuálně uzpůsobeny, děti pracují podle individuálních vzdělávacích plánů (IVP).

Devátý a desátý ročník jsou koncipovány jako závěrečné ročníky základního vzdělávání, ale též jako přemostění pro možný vstup na praktickou školu. Jsou v něm zařazeny bloky praktik. Po dokončení povinné školní docházky postoupí na vyšší stupeň ti žáci, kteří jsou schopni dalšího rozvoje v naukových i praktických rukodělných činnostech.